• EMS elektroinštalácie s.r.o., Západ 1145/36, 02801 Trstená
  • info@najsolar.sk
  • +421950754159

Cieľom národného projektu je zabezpečiť inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

 Projekt Zelená domácnostiam je financovaný z Programu Slovensko 2021 - 2027.

 

- Podporované môžu byť fotovoltické zariadenia s výkonom do 10,8 kW

- Správnosť technického riešenia garantuje zhotoviteľ prostredníctvom odborne spôsobilej osoby

- Pri zariadeniach, ktoré sú pripojené do distribučnej sústavy, je nevyhnutné dodržiavať požiadavky a podmienky distribučnej spoločnosti

- Odporúčame domácnostiam dôsledne sa oboznámiť s technickými podmienkami inštalácie a uzatvoriť so zhotoviteľom písomnú zmluvu

- Súčasťou inštalácie zariadení na výrobu elektriny sú aj meniče napätia

- Maximálny výkon, na ktorý bude poskytnutý príspevok, je obmedzený na 3 kW. V prípade spotreby elektriny vyššej ako 3000 kWh/rok, ktorú domácnosť preukáže faktúrou za bezprostredne predchádzajúce zúčtovacie obdobie, môže byť maximálny podporovaný výkon vyšší, maximálne do 7 kW. 

 

Podpora bude prebiehať prostredníctvom vydávania poukážok na základe podanej žiadosti a aktivácie poukážky zhotoviteľom alebo iných podmienok, ktoré budú definované v Osobitných podmienkach na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. 

 

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov

Celková indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na príspevky domácnostiam  je 151,6 miliónov EUR z toho na inštaláciu zariadení v Bratislavskom kraji je 58,1 miliónov EUR.

Podporu inštalácie zariadení je možné poskytovať do 31.12.2029, alebo do vyčerpania alokácie určenej na inštaláciu zariadení.

 

V projekte Zelená domácnostiam budú platiť nové podmienky pre podporované zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Zámer nového projektu predloží Slovenská inovačná a energetická agentúra tento týždeň. Už v júli plánuje SIEA zverejniť výzvu na registráciu zariadení, na ktoré budú môcť domácnosti získať poukážku.

Na nový projekt Zelená domácnostiam je v Programe Slovensko vyčlenených z európskych zdrojov vyše 140 miliónov eur, ktoré bude možné využiť do roku 2029.

                                                                                                     

„Nebude to ďalšie kolo a ani príležitosť pre rýchle prsty. Začíname úplne nové obdobie s novými podmienkami, s novým zoznamom zariadení aj zoznamom oprávnených zhotoviteľov. Finančné príspevky s minimom administratívy budú k dispozícii dlhodobo. Domácnosti tak budú mať dostatok času na výber spoľahlivých zhotoviteľov a vhodných zariadení, ktoré im pomôžu znížiť účty za energiu. O poukážky budú môcť žiadať aj domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

Keďže pre všetky oprávnené aktivity v novom programovom období platí zásada, že nemôžu narúšať európske environmentálne ciele, je nutné vytvoriť nový zoznam zariadení, ktoré je možné podporiť. Základné rámce nových environmentálnych kritérií sa napríklad týkajú toho, či zariadenie patrí medzi najlepšie dostupné technológie a či má požadovanú životnosť. Metodiku, ako kritériá uplatňovať v praxi, v týchto dňoch finalizuje Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja SR.

„Registráciu zariadení spustíme v čo najkratšom možnom čase po schválení zámeru projektu a vydaní metodického usmernenia k environmentálnym kritériám. Počas leta pripravíme projekt na schválenie, zverejníme podmienky pomoci a zhotoviteľov vyzveme, aby sa registrovali a podpísali nové zmluvy. Naším cieľom je umožniť inštalovanie oprávnených zariadení najneskôr v septembri,“ zdôraznil S. Jurikovič.

V rámci dobiehajúceho programového obdobia bolo od roku 2015 z Operačného programu Kvalita životného prostredia prostredníctvom projektu Zelená domácnostiam podporených viac ako 53 000 inštalácií zariadení sumou viac ako 111 miliónov €. Doteraz si mohli domácnosti vyberať z vyše 5 000 zariadení.

Zdroj: www.siea.sk

SIEA informovala o zostávajúcich európskych prostriedkoch, ktoré budú môcť do konca roka využiť podniky na inštaláciu fotovoltických systémov. 

 

Voľné finančné prostriedky z končiaceho sa Operačného programu Kvalita životného prostredia budú môcť využiť podniky na inštaláciu fotovoltických systémov, ktoré im pomôžu znížiť náklady na elektrinu. Výzvu s týmto zameraním plánuje SIEA vyhlásiť začiatkom augusta na obdobie jedného mesiaca.

„Štartovacia alokácia na túto výzvu je 3 milióny eur. Avšak programové obdobie sa končí, a tak je možné, že sa uvoľnia ďalšie európske zdroje z nerealizovaných projektov. Keďže čas na ich využitie je limitovaný, bude to príležitosť pre podniky, ktoré sú pripravené a schopné fotovoltické inštalácie ukončiť najneskôr v decembri 2023. V poslednej výzve s týmto zameraním bol záujem o pomoc  vysoký a nie všetci žiadatelia uspeli. Preto predpokladáme, že napriek obmedzeným časovým okolnostiam sa práve v tejto oblasti nájde dostatok užitočných riešení,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku podnikom bude podobne ako predchádzajúca zameraná na výstavbu fotovoltických zariadení s inštalovaným výkonom od 10 do 500 kW s jedným bodom pripojenia do elektrizačnej sústavy a bez obmedzenia výkonu v prípade ostrovnej prevádzky. Minimálna výška príspevku na jeden projekt bude oproti minulosti navýšená na 30 000 eur a maximálna výška na jeden podnik a jeden investičný projekt nesmie presiahnuť 500 000 eur.

Keďže je nutné ukončiť podporené projekty do konca roka 2023, podmienkou výzvy je mať ku dňu predloženia žiadosti ukončené obstarávanie a platné povolenia na realizáciu projektu, vrátane súhlasu s pripojením zariadenia do elektrizačnej sústavy, ak je relevantný.

Hlavné aktivity, vrátane úhrady oprávnených výdavkov dodávateľovi, budú podporené iba v prípade, ak budú fyzicky zrealizované do konca roku 2023. Vzhľadom na predpokladané dlhšie lehoty na vydanie rozhodnutí bude posledný možný termín na uvedenie fotovoltických systémov do trvalej prevádzky stanovený na 31. júla 2024.

Podporené môžu byť projekty s miestom inštalácie mimo Bratislavského samosprávneho kraja. O nenávratný finančný príspevok môžu požiadať fyzické alebo právnické osoby s oprávnením na podnikanie zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri nepretržite najmenej 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia žiadosti.

Zdroj: www.siea.sk

Strategické nabíjanie elektromobilov by mohlo eliminovať potrebu výstavby novej infraštruktúry

 

 

Elektrické vozidlá (EV) sú kľúčom k dekarbonizácii dopravy. Ak však každý nabije svoj elektromobil, keď sa večer vráti domov z práce, bude to znamenať obrovskú záťaž pre elektrickú sieť. Zatiaľ čo výroba solárnej energie je najväčšia na poludnie, dopyt po elektrickej energii býva najväčší podvečer. Kvôli tomuto nesúladu by veľký nárast solárnej energie mohol prispieť k rôznym neefektívnostiam; napríklad by sa mohlo "premárniť" veľa vyrobenej solárnej elektriny bez vybudovania nákladných batérií.

Podľa nového výskumu by však tieto zložité problémy mohli mať jednoduché a elegantné riešenie. Starostlivé stanovenie stratégie, kde umiestniť nabíjacie stanice pre elektromobily, ktoré by ľudia využívali počas dňa, v kombinácii s povzbudzovaním ľudí, aby odložili nabíjanie elektromobilov, keď sú na noc doma, by mohlo prakticky eliminovať nadmerné zaťaženie siete aj pri veľkom počte elektromobilov na cestách. 

     

Výskumníci modelovali ponuku a dopyt po elektrickej energii v jednotlivých hodinách pre dve mestá - New York v štáte New York a Dallas v Texase - v scenári s rozsiahlym rozšírením elektrických vozidiel aj solárnej energie. Pri analýze dopytu po elektrickej energii na nabíjanie elektrických vozidiel vychádzali z reálnych údajov z týchto dvoch miest o tom, kedy a ako dlho sú vozidlá v prevádzke a ako dlho sú zaparkované na rôznych miestach.

Ak by si ľudia zvykli nabíjať svoje autá počas dňa, keď sú zaparkované v práci, využili by tak poludňajšiu výrobu slnečnej energie, ktorá by inak mohla prísť nazmar, uvádzajú výskumníci v časopise Cell Reports Physical Sciences. Inými slovami, prebytočná solárna energia vyrobená uprostred dňa sa môže ukladať do batérií v autách, a nie do účelových batérií. Nabíjanie v práci tiež zníži nárazový dopyt po elektrickej energii na nabíjanie automobilov počas podvečernej špičky.

Ďalšou stratégiou na zníženie tohto podvečerného nárastu dopytu je podľa návrhu výskumníkov nastavenie domácich nabíjačiek tak, aby sa nabíjanie skončilo krátko pred plánovaným odchodom z domu na druhý deň ráno, namiesto toho, aby sa auto hneď nabíjalo šťavou. 

Prvá z týchto stratégií funguje, pretože správanie mnohých vodičov je vo všeobecnosti podobné: po príchode do práce majú ľudia tendenciu nechávať svoje autá zaparkované celé hodiny. Druhá stratégia funguje, pretože správanie jednotlivých vodičov sa líši: jeden človek odchádza do práce napríklad o šiestej ráno a iný o ôsmej ráno.

Výskumníci vypočítali, že tieto dve stratégie môžu spoločne takmer úplne eliminovať dodatočný nárast dopytu po elektrickej energii v skorých večerných hodinách v dôsledku rozšíreného používania elektrických vozidiel. Výskumníci tvrdia, že tieto zistenia môžu tvorcom politík napovedať, kde treba uprednostniť alebo stimulovať pridávanie infraštruktúry pre elektromobily - napríklad široká dostupnosť bezplatného alebo lacného nabíjania na pracoviskách by ľudí povzbudila, aby uprednostnili nabíjanie v práci.

 

 

Kľúčovou výhodou stratégií, ktoré výskumníci identifikovali, je, že nevyžadujú, aby ľudia zmenili svoje správanie za volantom. Nespoliehajú sa ani na drahé a nevyskúšané technológie, ako sú vozidlá vybavené na dodávanie energie do siete alebo komunikácia v reálnom čase a centralizované riadenie nabíjačiek. "Tieto stratégie si môžu vyžadovať len malé zmeny v dizajne a regulácii, čo môže zvýšiť pravdepodobnosť ich prijatia, a môžu byť účinné, aj keď sa zavádzajú po častiach na miestnej úrovni a bez úplnej koordinácie," píšu výskumníci.

Výskumníci v skutočnosti zistili, že nabíjanie na pracovisku s lacnejšími a pomalšími nabíjačkami úrovne 1 dokáže uspokojiť potreby vodičov rovnako dobre ako nabíjačky úrovne 2, pričom menej zaťažuje sieť nárazovým dopytom po rýchlom nabíjaní, keď ľudia ráno prídu do práce. Maximalizácia výhod týchto stratégií si však vyžaduje koordinovanejšie zavádzanie elektrických vozidiel a solárnej energie. V súčasnosti ľudia neprechádzajú na elektrické vozidlá dostatočne rýchlo na to, aby mohli využiť všetku inštalovanú solárnu energiu. 

Zdroj: www.sciencedirect.com

 

Strana 1 z 2

 

DOPRAVA ZADARMO

pre objednávky od 499 €
 

PRACUJEME

Po - Pia: 8.00 - 16.00
 

o firme dole v pravoEMS Elektroinštalácie s.r.o.

Firma zaoberajúca sa predajom, montážou a servisom fotovoltaických zariadení.

Mobilné menu