Cieľom národného projektu je zabezpečiť inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

 Projekt Zelená domácnostiam je financovaný z Programu Slovensko 2021 - 2027.

 

- Podporované môžu byť fotovoltické zariadenia s výkonom do 10,8 kW

- Správnosť technického riešenia garantuje zhotoviteľ prostredníctvom odborne spôsobilej osoby

- Pri zariadeniach, ktoré sú pripojené do distribučnej sústavy, je nevyhnutné dodržiavať požiadavky a podmienky distribučnej spoločnosti

- Odporúčame domácnostiam dôsledne sa oboznámiť s technickými podmienkami inštalácie a uzatvoriť so zhotoviteľom písomnú zmluvu

- Súčasťou inštalácie zariadení na výrobu elektriny sú aj meniče napätia

- Maximálny výkon, na ktorý bude poskytnutý príspevok, je obmedzený na 3 kW. V prípade spotreby elektriny vyššej ako 3000 kWh/rok, ktorú domácnosť preukáže faktúrou za bezprostredne predchádzajúce zúčtovacie obdobie, môže byť maximálny podporovaný výkon vyšší, maximálne do 7 kW. 

 

Podpora bude prebiehať prostredníctvom vydávania poukážok na základe podanej žiadosti a aktivácie poukážky zhotoviteľom alebo iných podmienok, ktoré budú definované v Osobitných podmienkach na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. 

 

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov

Celková indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na príspevky domácnostiam  je 151,6 miliónov EUR z toho na inštaláciu zariadení v Bratislavskom kraji je 58,1 miliónov EUR.

Podporu inštalácie zariadení je možné poskytovať do 31.12.2029, alebo do vyčerpania alokácie určenej na inštaláciu zariadení.