SIEA informovala o zostávajúcich európskych prostriedkoch, ktoré budú môcť do konca roka využiť podniky na inštaláciu fotovoltických systémov. 

 

Voľné finančné prostriedky z končiaceho sa Operačného programu Kvalita životného prostredia budú môcť využiť podniky na inštaláciu fotovoltických systémov, ktoré im pomôžu znížiť náklady na elektrinu. Výzvu s týmto zameraním plánuje SIEA vyhlásiť začiatkom augusta na obdobie jedného mesiaca.

„Štartovacia alokácia na túto výzvu je 3 milióny eur. Avšak programové obdobie sa končí, a tak je možné, že sa uvoľnia ďalšie európske zdroje z nerealizovaných projektov. Keďže čas na ich využitie je limitovaný, bude to príležitosť pre podniky, ktoré sú pripravené a schopné fotovoltické inštalácie ukončiť najneskôr v decembri 2023. V poslednej výzve s týmto zameraním bol záujem o pomoc  vysoký a nie všetci žiadatelia uspeli. Preto predpokladáme, že napriek obmedzeným časovým okolnostiam sa práve v tejto oblasti nájde dostatok užitočných riešení,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku podnikom bude podobne ako predchádzajúca zameraná na výstavbu fotovoltických zariadení s inštalovaným výkonom od 10 do 500 kW s jedným bodom pripojenia do elektrizačnej sústavy a bez obmedzenia výkonu v prípade ostrovnej prevádzky. Minimálna výška príspevku na jeden projekt bude oproti minulosti navýšená na 30 000 eur a maximálna výška na jeden podnik a jeden investičný projekt nesmie presiahnuť 500 000 eur.

Keďže je nutné ukončiť podporené projekty do konca roka 2023, podmienkou výzvy je mať ku dňu predloženia žiadosti ukončené obstarávanie a platné povolenia na realizáciu projektu, vrátane súhlasu s pripojením zariadenia do elektrizačnej sústavy, ak je relevantný.

Hlavné aktivity, vrátane úhrady oprávnených výdavkov dodávateľovi, budú podporené iba v prípade, ak budú fyzicky zrealizované do konca roku 2023. Vzhľadom na predpokladané dlhšie lehoty na vydanie rozhodnutí bude posledný možný termín na uvedenie fotovoltických systémov do trvalej prevádzky stanovený na 31. júla 2024.

Podporené môžu byť projekty s miestom inštalácie mimo Bratislavského samosprávneho kraja. O nenávratný finančný príspevok môžu požiadať fyzické alebo právnické osoby s oprávnením na podnikanie zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri nepretržite najmenej 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia žiadosti.

Zdroj: www.siea.sk